Submenu

Veelgestelde Vragen

09-01-2023
445 keer bekeken

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de Inwonerraad? Is dit nou een burgerberaad? En kan ik nog een bijdrage leveren? De antwoorden op deze en andere vragen leest u hier.

Wat is het doel van de Inwonerraad Energie?  
Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft om een advies gevraagd over de toekomst van onze energie. Hiervoor is het Expertteam Energiesysteem 2050 opgericht. Dit team bestaat uit wetenschappers en deskundigen op het gebied van klimaat en energie. Zij schrijven een advies voor de minister, genaamd “Outlook 2050”.  In dit advies willen zij ook de mening van de inwoners van Nederland meegeven. Daarom is deze inwonerraad georganiseerd. 50 verschillende mensen uit heel Nederland vormen de inwonerraad en geven hun advies over de energievoorziening in de toekomst en wat zij hierin belangrijk vinden. Dit advies wordt moet in maart 2023 klaar zijn, en wordt dan zowel als onderdeel van de Outlook 2050 en als apart advies, aangeboden aan minister Jetten.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de Inwonerraad?
Het advies van de inwonerraad wordt aangeboden aan de minister, en wordt onderdeel van de Outlook 2050 dat het Expertteam maakt. Het advies van het expertteam zal de minister gebruiken om te komen tot een Nationaal Plan Energiesysteem 2050.

Door wie wordt de Inwonerraad Energie georganiseerd?
De Inwonerraad wordt georganiseerd door Expertteam Energiesysteem 2050. Zij zijn een groep wetenschappers en deskundigen op het gebied van klimaat en energie. Minister Rob Jetten heeft het team in het leven geroepen. Hij heeft hen gevraagd om een advies te schrijven over de toekomst van de energievoorziening in Nederland, richting het jaar 2050. Op de pagina www.etes2050.nl/expertteam  presenteren zij zichzelf. 

Het Expertteam Energiesysteem 2050 heeft opdracht gegeven aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) om de inwonerraad te organiseren. RVO heeft op hun beurt enkele andere partijen gevraagd hierbij te ondersteunen. Dit zijn:

  • Rijksuniversiteit Groningen

Levert een inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomsten en onderzoekt het effect van de Inwonerraad op de mening van deelnemers ten aanzien van het onderwerp energie, en het proces van de inwonerraad zelf.

  • Bureau Burgerberaad

Denkt mee over het ontwerp en de opzet van de Inwonerraad en levert onafhankelijke gespreksbegeleiders.

  • Bureau EMMA

Verzorgt de praktische invulling en uitvoering van de bijeenkomsten en levert onafhankelijke gespreksbegeleiders.

Hoe zijn de deelnemers gekozen?
Eind november 2022 zijn er 10.000 uitnodigingen per post verzonden naar willekeurige adressen door heel Nederland, op basis van gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen.

Tot 4 december 2022 kon iedereen vanaf 16 jaar die de uitnodiging had ontvangen, zich aanmelden via deze website. Dat konden meerdere personen uit hetzelfde huishouden doen. Mensen werd bij de aanmelding gevraagd informatie te geven over hun persoonskenmerken waarop in de loting zou worden geselecteerd.

Na de sluitingsdatum werd een groep van 50 mensen geselecteerd voor de inwonerraad. Dit gebeurde op basis van een gestratificeerde loting. Op die manier werd groep samengesteld die een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving op basis van de kenmerken leeftijd, provincie, politieke oriëntatie (links, rechts, midden), migratie- achtergrond, dorpelingen en stedelingen, en bewoners van een (sociale) huur- of koopwoning. Zo’n manier van loten heet gestratificeerde loting.

Op 9 december 2022 kreeg iedereen die zich had aangemeld, per e-mail bericht of ze waren ingeloot of niet. De ingelote mensen zijn ook telefonisch op de hoogte gebracht.
 

Is de inwonerraad een burgerberaad?
De inwonerraad is strikt genomen geen burgerberaad. Een burgerberaad heeft namelijk een vooraf vastgestelde politieke opdracht (een mandaat). Een politieke opdrachtgever geeft aan waar het burgerberaad over besluit en op welke manier en onder welke voorwaarden de uitkomsten worden omgezet in beleid. Dat kan bijvoorbeeld doordat een minister, kabinet of college van B&W de uitkomsten meteen voorlegt aan het parlement of een gemeenteraad. Of dat een bepaalde uitkomst wordt overgenomen en uitgevoerd door bestuurders.

De inwonerraad daarentegen geeft alleen een advies aan het Expertteam, dat op zijn beurt de minister adviseert. De adviezen van de Inwonerraad worden meegenomen in het advies (de ‘Outlook’) van het expertteam en ook als een aparte bijlage toegevoegd aan dat totale advies. Daarin staan ook adviezen van andere gesprekken die het expertteam heeft georganiseerd.

Waar gaat de Inwonerraad niet over?
De Inwonerraad gaat niet over technische oplossingen. U hoeft zich dus niet van tevoren in te lezen. Het gaat wel over wat u denkt over mogelijke oplossingen en toekomst- schetsen. Wat vindt u daarin belangrijk? Daarom is er in de eerste sessie wel aandacht voor hoe energiesystemen werken, welke mogelijkheden er zijn om dit CO2 neutraal te doen en wat hiervan de nadelen en dilemma’s zijn.

De Inwonerraad gaat ook niet over direct beleid. Het advies dat u als Inwonerraad Energie maakt, wordt onderdeel van het advies van het Expertteam Energiesysteem 2050; de zogenaamde Outlook 2050. Deze Outlook 2050 is een advies dat op verzoek van minister Jetten wordt gemaakt. Hij wil de resultaten gebruiken voor een het Nationaal Plan Energiesysteem 2050 dat in 2023 moet worden opgeleverd. Dit plan is een langetermijnvisie die iedere 5 jaar wordt bijgewerkt om uiteindelijk in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem te hebben. 

Ik ben niet ingeloot. Kan ik op de reservelijst of op een andere manier bijdragen aan de Inwonerraad?
Voor de inwonerraad is een evenwichtige groep burgers samengesteld die met elkaar in gesprek gaan over het vraagstuk en uiteindelijk een advies geven. Het is niet mogelijk buiten dit proces om bij te dragen, omdat u niet deel kunt nemen aan de gesprekken en stemprocedures. We hanteren geen reservelijst maar hebben rekening gehouden met uitval van deelnemers door van tevoren iets meer dan 50 mensen in te loten.
U kunt wel in algemene zin iets meegeven aan het Expertteam Energiesysteem. Hiervoor stuurt u een e-mail aan contact@etes2050.nl

Afbeeldingen

Contact

Per 22 april 2023 is het Expertteam Energiesysteem 2050 niet meer actief. Heb je een vraag aan een van de leden? Neem dan contact met hen op via hun LinkedIn-pagina. 

 
Cookie-instellingen